موجود
  • یونیت 30 سانتی متر
  • ایتالیایی
  • عمق 40 و 50 سانتی متر
  • 2 طبقه

توضیحات

طول ۳۷٫۵ سانتی متر

۴۷٫۵ سانتی متر

عرض ۲۶ سانتی متر
ارتفاع ۴۵ سانتی متر